Avís legal

Política de protecció de dades

Condicions generals d'ús

El present document estableix les condicions generals d'ús dels llocs web propietat de Papereria PAES S. L.

Papereria PAES S. L.
CIF: B65209397
Av. Concòrdia, 71-73
08206 Sabadell (Barcelona)

Papereria PAES S. L. des d'ara PAES, presta aquests llocs web als usuaris d'Internet. La utilització dels serveis i/o continguts per part de l'usuari suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les condicions generals d'ús en la versió publicada en el present lloc web, així com a la política de protecció de dades.

Les presents condicions generals d'ús no exclouen la possibilitat que determinats serveis del web, per les seves característiques particulars, siguin sotmesos, a més de a les condicions generals d'ús, a les seves pròpies condicions específiques d'ús.

Condicions d'utilizació del web

Com a regla general, l'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del lloc web de conformitat amb el que estableix la llei, la moral, l'ordre públic i en les presents condicions generals d'ús, i en les condicions específiques d'ús que, si cas, li siguin d'aplicació. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable. En aquells serveis que per la seva naturalesa permetin a l'usuari introduir qualsevol tipus d'informació, element o contingut en el web, l'usuari es compromet a que aquests siguin conformes a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents condicions generals d'ús i, si escau, a les específiques que li siguin d'aplicació.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent l'usuari es compromet a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
 • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
 • No transmetre a tercers no autoritzats els noms d'usuari i les contrasenyes, i si les seves contrasenyes arriben a coneixement d'un usuari no autoritzat, es compromet a informar immediatament.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin a vostès o a tercers.
 • No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 • No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, "correu brossa", "cartes en cadena", "estructures piramidals", o qualsevol altra forma de sol·licitud d'informació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
 • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves contrasenyes o claus d'accés als diferents serveis i/o continguts del lloc web. Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els continguts, elements i informació als quals l'usuari pugui accedir a través del web estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual, patents, marques, copyright de la pròpia PAES de tercers titulars dels mateixos. L'accés a aquests continguts o elements a través dels serveis del web o qualsevol tercer no atorga al client el dret d'alteració, modificació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol altre dret que correspongui al titular del dret afectat. El client es compromet a utilitzar els continguts i/o elements als quals accedeixi a través dels serveis del web per al seu propi ús i necessitats, i a no realitzar en cap cas una explotació comercial, directa o indirecta dels mateixos.

En relació amb qualsevol anunci que l'usuari decideixi publicar, el client concedeix a PAES el dret i la llicència permanents, irrevocables i de caràcter no exclusiu per utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear treballs derivats dels mateixos, distribuir, executar i mostrar aquest contingut o element (total o parcialment) a nivell mundial i/o per incorporar-lo en altres treballs de qualsevol manera, mitjans de comunicació o tecnologia actualment coneguda o que s'inventi o desenvolupi en el futur.

Modificacions

PAES es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats. De la mateixa manera, el client accepta que PAES es reserva el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d'ús, així com les específiques de cada servei. Llevat que s'estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i/o la introducció de nous serveis quedaran subjectes a les presents condicions d'ús.

Exclusió de garanties

PAES no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels serveis, PAES no controla prèviament, aprova ni fa propis els serveis, informació, dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació i contingut en els llocs web als quals el usuari pot accedir a través del lloc web. De la mateixa manera, no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus en els serveis prestats per tercers a través del lloc web. PAES no garanteix que els usuaris del web utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents condicions generals i, si escau, les condicions específiques que siguin aplicables. PAES no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels usuaris.

Confidencialitat i Protecció de Dades

Qualsevol dada de caràcter personal que l'usuari proporcioni per a la utilització dels serveis i/o continguts del web estarà subjecte al que estableix la nostra política de protecció de dades: L'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a PAES, puguin ser objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal. Les dades així registrades podran ser utilitzades per a la realització d'estadístiques, la remissió de publicitat del propi lloc, la realització de concursos amb premi, l'administració del servei i la gestió d'incidències. Dels fitxers així creats serà responsable PAES. El titular de les dades tindrà en tot moment, el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

Amb aquesta finalitat, haurà de dirigir una carta signada pel titular de les dades a PAES en el seu domicili social, indicant el domicili del titular a fi de remetre la resposta de PAES a la seva sol·licitud.

El titular de les dades autoritza de manera expressa a PAES per cedir les dades a qualsevol entitat de l'empresa, per a les finalitats de tractament de dades abans esmentades, així com a aquelles entitats a les quals sigui necessari cedir les dades a fi de proporcionar a l' titular dels mateixos els serveis i productes pel sol·licitats.

El consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita al responsable del fitxer, PAES, al domicili social dalt indicat.

Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la remissió d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili, per dirigir-li la resposta a PAES.

Responsabilitat sobre continguts

PAES no serà responsable de l'exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat, i legalitat de les dades, programes, informacions o opinions, i qualsevol contingut i/o servei contingudes en el website. Així mateix, no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre element lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, en els seus documents electrònics o fitxers emmagatzemats en els servidors del website. A títol merament enunciatiu, però no limitatiu, PAES no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa causats, directament o indirectament al client com a conseqüència de:

 • L'ús o la impossibilitat d'ús dels serveis i continguts del lloc web, en els casos de força major, cas fortuït o altres causes no imputables a aquest.
 • El cost incorregut per a l'obtenció de béns o serveis, o informació o missatges obtinguts o operacions concertades a través o des dels serveis del lloc web.
 • Declaracions de conducta, o qualsevol tipus de contingut, informació o element introduïts per tercers a través de serveis prestats pel website.
 • De les modificacions i/o suspensions dels continguts o serveis del lloc web. El client assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si s'escau, es puguin derivar de l'accés a aquests continguts, així com de qualsevol dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtingut a través de l'ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.

Dispositius tècnics d'enllaç

PAES no serà responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals l'usuari pugui accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços i/o directoris de cerca inclosos al web. Així mateix, PAES no serà responsable dels danys i perjudicis causats com a conseqüència de la disponibilitat, funcionament, accessibilitat i continuïtat dels llocs web als quals l'usuari accedeixi per mitjà del seu lloc web.

Responsabilitat per conductes dels usuaris

El client reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts pel web serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat. En conseqüència, PAES no serà responsable de:

 • Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'usuari dels serveis i continguts del lloc web.
 • Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris.

PAES no serà responsable dels danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial. L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que PAES o els seus proveïdors o entitats amb que tingui un acord de col·laboració puguin patir com a conseqüència de l'incompliment de les presents condicions generals d'ús.

No obstant això, si PAES o qualsevol d'ells hauria de satisfer qualsevol tipus d'indemnització com a conseqüència de l'incompliment assenyalat en el paràgraf anterior, l'usuari ha de reintegrar a PAES la quantitat abonada per aquest motiu en un termini de 60 dies naturals des de la notificació per part de PAES.

Dret d'exclusió

PAES es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al web i/o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d'ús i/o les condicions d'ús específiques que, si escau, siguin aplicables.

Durada i Terminació

La prestació dels serveis i/o continguts del lloc web té una durada indefinida. Sense perjudici de l'anterior, PAES està facultada per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la prestació del servei del lloc web i/o de qualsevol dels serveis, sense perjudici del que s'hagués disposat al respecte en les corresponents condicions particulars.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. PAES i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d'aquestes Condicions Generals. En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, PAES i l'usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA (Espanya).